لیست سخت افزارهای قابل پشتیبانی

From GhostBSD Wiki
Revision as of 19:26, 8 October 2016 by EricBSD (Talk | contribs) (1 revision imported)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


لیست سخت افزارها - لپ تاپ ها - دسکتاپ ها - نرم افزار مجازی سازی تست شده توسط گوست بی اس دی

سخت افزارهایی که پشتیبانی می شوند[edit]

  • IBM ThinkPad T42
  • Dell Studio XPS 935
  • Oracle VirtualBox

سخت افزارهایی که پشتیبانی نمی شوند[edit]

  • IBM Thinkpad T43